Advocaten, accountants en integriteit

Uit divers criminologisch onderzoek komt naar voren dat criminele organisaties soms gebruik maken van financiële en juridische dienstverleners bij het plegen van strafbare feiten en bij het investeren van hun wederrechtelijk verkregen vermogen in de economie. In oktober 2003 werd in CIROC-verband reeds een seminar aan deze thematiek gewijd. De nadruk lag daarbij op de advocatuur en het notariaat. Nadien hebben verschillende publicaties het licht gezien – o.a. het rapport van de Commissie-Joldersma – waarin klip en klaar wordt gesteld dat de integriteit van een aantal professionele dienstverleners onder druk is komen te staan als gevolg van het feit dat zij hand- en spandiensten verlenen aan, dan wel dat hun diensten worden misbruikt door criminele organisaties.

 

Ook in de berichtgeving rondom enkele grote affaires in de wereld van het vastgoed wordt gewezen op de faciliterende rol van sommige vrije beroepsbeoefenaren. Behalve op advocaten en notarissen zijn de schijnwerpers daarbij gericht op makelaars, taxateurs, fiscale adviseurs en accountants. Wat de laatste beroepsgroep betreft spitst de discussie zich niet alleen toe op een eventuele actieve, adviserende rol, maar ook op de veronderstelde gebrekkige wijze waarop zij hun controlerende taken hebben uitgevoerd.

 

In het komende CIROC-seminar van 5 oktober 2011 staan advocaten en accountants centraal. In hoeverre berusten de verwijten en beschuldigingen die aan hun adres worden geuit op een empirische grondslag? Welke ontwikkelingen hebben zich gedurende de afgelopen zeven jaar voorgedaan die de integriteit van deze beroepsbeoefenaren zouden kunnen hebben beïnvloed? En hoe moeten de interne en externe controlemechanismen worden geduid die in gang zijn en worden gezet om de veronderstelde aantasting van de integriteit tegen te gaan? Op deze en andere vragen zal tijdens het seminar van 5 oktober 2011 nader worden ingegaan. Niet alleen de Nederlandse ervaringen komen daarbij aan bod, maar ook de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk.

 

drs. Niels Hupkes (Nederlandse Orde van Advocaten)

Toezicht op advocaten

Prof. dr. Hans Nelen (Maastricht University/CIROC)

Juridische dienstverlening en betrokkenheid bij criminaliteit; een update

Prof. dr. Michael Levi (University of Cardiff, United Kingdom)

Dilemmas facing the legal profession; the contemporary situation in the United Kingdom

Jaap ten Wolde (IVO / BING)

Accountancy en integriteit; hedendaagse dilemma’s

Prof. dr. Marcel Pheiffer (Nyenrode Business University)

Toezicht op de accountancy

F.J. Winkel, RA (directeur BFT)

Het externe toezicht van het Bureau Financieel Toezicht; mogelijkheden en problemen